Regulamin

  1. WARUNKI OGÓLNE
  2. DEFINICJE
  3. WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU
  4. REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
  5. PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
  6. WYSYŁKA I ZAPŁATA
  7. GWARANCJE, REKLAMACJE
  8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTA
  10. RODO - POLITYKA PRYWATNOŚCI
  11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE1. WARUNKI OGÓLNE

1. Sklep internetowy www.narzedziak.pl, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.narzedziak.pl/ umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu narzędzi, elektronarzędzi oraz wszelkiego rodzaju akcesoriów związanych z powszechnie uznawaną branżą narzędziową.

2.Sklep Narzedziak.pl jest prowadzony przez: Narzedziak.pl Sławomir Gagatek, ul. Inowrocławska 19 lok. 2U, 53-653 Wrocław, Nip: 694-154-20-21, Regon: 020018674, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez Ministra Gospodarki.

3. Kupujący może w szybki i efektywny sposób kontaktować się ze Sprzedającym w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: [email protected], telefonicznie dzwoniąc na numer: 801 003 154 lub dla telefonów komórkowych 71 724 25 00 oraz faxem 71 724 20 96 w godz. 8:00 – 17:00 w dni robocze. Adres do korespondencji: Narzedziak.pl ul. Inowrocławska 19 lok. 2U, 53-653 Wrocław.
2. DEFINICJE

1. Sprzedający – Narzedziak.pl Sławomir Gagatek ul. Inowrocławska 19 lok. 2U, 53-653 Wrocław, Nip: 694-154-20-21, Regon: 020018674.

2. Kupujący/Użytkownik – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

3. Przedsiębiorca - Kupujący wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.),

4. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej z przedsiębiorcą (w szczególności ze Sprzedającym) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Sklep – Sklep Internetowy Narzędziak.pl dostępny pod adresem internetowym https://www.narzedziak.pl/

6. Regulamin – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,

7. Konto Użytkownika, „Moje Konto” – miejsce dostępne dla zarejestrowanych Kupujących po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.


3. WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Kupujący powinien posiadać:

     a. Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,
     b. Włączoną obsługę Java Script
     c. Aktywny adres e-mail.

2. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w dziale "Polityka prywatności"

3. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest potwierdzenie zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.


4. REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Kupującego tworzone jest indywidualne Konto Użytkownika.

2. Kupujący może także dokonywać zakupów w Sklepie bez rejestracji, jednakże w takim przypadku rezygnuje z utworzenia Konta Użytkownika i funkcjonalności do niego przypisanych, tj. zapamiętanie danych adresowych czy śledzenie stanu realizacji zamówienia.

3. Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail oraz ustawienie hasła.

4. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:

a. Imię i nazwisko,

b. Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),

c. Numer telefonu.


5. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać:

a. Firmę,

b. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),

c. Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),

d. Imię i nazwisko osoby do kontaktu,

e. Numer telefonu.


6. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Kupującego adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji, stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym, z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

7. Sprzedający może odmówić zarejestrowania Kupującego jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 11.

8. Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

9. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Kupujący nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Użytkownika w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.

10. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Kupującemu dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.

11. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,

b. działalność Kupującego jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

c. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

d. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Użytkownika,

e. Kupujący dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

f. Kupujący w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,

g. podane przez Kupującego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail


12. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 11 lit. g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych)

13. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Sprzedającego zostanie przesłane na podany w Koncie Użytkownika adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Użytkownika. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Kupującego może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta Użytkownika.

14. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Sprzedającego ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Sprzedającego.

15. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

16. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 10 i 12 wynosi 14 dni.


5. PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienie można składać dodając produkt "do koszyka", a następnie wypełniając formularz zamówieniowy, wysyłając e-maila na adres [email protected], oraz telefonicznie 71 724 25 00.

2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez Narzedziak.pl na stronach sklepu internetowego.

3. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14, w soboty, niedzielę oraz święta - są realizowane w przeciągu do 7 dni od momentu złożenia zamówienia.

4. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

5. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 5 dni roboczych (po tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności:

a. wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,

b. dodania ich do koszyka,

c. wybrania sposobu zapłaty i dostawy,

d. zalogowania do Konta Użytkownika w przypadku, gdy zamówienie składa zarejestrowany Kupujący, chyba że zalogował się wcześniej,

e. podanie danych niezbędnych do wykonania umowy w przypadku, gdy zamówienie składa niezarejestrowany Kupujący.

f. kliknięcia przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”.

g. potwierdzenie zamówienia


6. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający, w terminie 2 dni roboczych, wysyła wiadomość e-mail na podany przez Użytkownika adres e-mail w celu:

a. zaakceptowania zamówienia (oferty) – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia,

b. odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy,

c. propozycji zmian, tzw. kontroferta – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Kupującego.


7. Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w ust. 6 lit. c mogą być w szczególności takie okoliczności jak: brak towarów w magazynie lub u dostawców Sklepu, zmiana właściwości towaru, itp.

8. Kontroferta, o której mowa w ust. 6 lit c jest wiążąca dla Sprzedającego w terminie 2 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Kupującego w terminie jej obowiązywania (2 dni) powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.

9. Kupujący jest zobowiązany do podania adresu e-mail, pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.

10. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

11. W przypadku złożenia przez Kupującego zamówienia telefonicznie treść umowy sprzedaży jest niezwłocznie potwierdzana przez Sprzedającego poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Kupującego. Oświadczenie Konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedającego Konsument prześle Sprzedającemu oświadczenie o zawarciu umowy. W tym celu wystarczy odpowiedź na wiadomość e-mail Sprzedającego o treści np.: „Akceptuję warunki umowy”.

12. Sprzedający może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych wprowadzonych przez Użytkownika. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 10 roboczych od dnia zawarcia umowy w sytuacjach, o których mowa w pkt 4 ust. 12 lit. g

13. Narzedziak.pl zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów znajdujących się na stronach Sklepu. Wycofanie produktów ze sprzedaży nie odnosi jednak żadnego skutku w stosunku do już zawartych umów sprzedaży.

14. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym Narzedziak.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).

15. Narzedziak.pl wystawia faktury VAT. Aby otrzymać fakturę VAT należy poinformować o tym przy składaniu zamówienia i podać dokładne dane Kupującego.

16. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Konsumentowi istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Konsumentowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar wydruku paragonu lub faktury VAT.6. WYSYŁKA I ZAPŁATA

1. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień przez firmę kurierską DPD lub Inpost.

2. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.


3. Koszty przesyłki pokrywane są przez nabywcę. Sprzedający pokrywa koszty przesyłki przy zamówieniach przekraczających wartość 299 zł brutto. Koszt wysyłki 0 zł nie dotyczy zakupu towarów wielkogabarytowych oraz nadawanych przesyłką paletową. Koszt dostawy skalkulowany jest w "Koszyku" zamówienia.

4. Termin realizacji wynosi od 24 godzin do 7 dni roboczych od momentu zawarcia umowy, o ile umowa nie stanowi inaczej. Orientacyjny termin realizacji zamówienia na wybrany produkt podany jest w opisie, w zakładce "Dostępność". O dokładnym terminie realizacji zamówienie informujemy w momencie przyjęcia zamówienia do realizacji. 

5. Zamawiając dostawę do domu, możecie Państwo zapłacić za zamówiony towar gotówką przy odbiorze lub wybrać inną formę płatności:

 • przelew na konto BRE BANK SA 61 1140 2004 0000 3102 3726 5484, w tytule podać nr zamówienia
 • szybkie płatności bankowe w systemie Przelewy24 - Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayPro S.A.
 • karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

6. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartę płatniczą - czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.


7. W sytuacji, gdy istnieje możliwość odbioru towaru samodzielnie Odbierając zamówiony towar w magazynie Narzedziak.pl Sławomir Gagatek ul. Inowrocławska 19 lok. 2U, możecie Państwo zapłacić zarówno gotówka jak i kartą płatniczą.

8. Zapłatę za przesyłkę płatna "przy odbiorze" uiszcza się spedytorowi lub na poczcie przy odbiorze towaru.

9. Dostawa jest realizowana za pośrednictwem:

- firmy kurierskiej DPD - czas dostawy do 72 h (dni robocze) od daty nadania
- firmy kurierskie Inpost  - czas dostawy do 72 h (dni robocze) od daty nadania

10. Po uiszczeniu opłaty Kupujący ma prawo do wglądu w zawartość przesyłki w obecności dostarczyciela, w celu sprawdzenia, czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie transportu.

11. Jeżeli podczas sprawdzania przesyłki okaże się, że jest ona uszkodzona lub brakuje części zamówionego towaru, należy sporządzić w obecności dostarczyciela protokół szkody.


7. GWARANCJE, REKLAMACJE

1. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad.

2. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży, w szczególności na podstawie przepisów art. 556 i 5561-5563 Kodeksu cywilnego, jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.

4. Jeżeli określony przez sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu, sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

5. Towary oferowane w sklepie internetowym Narzedziak.pl są objęte gwarancją producenta i dostarczane z odpowiednimi kartami gwarancyjnymi, w niektórych przypadkach podstawą do gwarancji jest jedynie dowód zakupu (paragon lub faktura).

6. W przypadku reklamacji gwarancyjnej należy kontaktować się z Narzedziak.pl lub z odpowiednim serwisem, o ile jego adres został podany na karcie gwarancyjnej. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest dowód zakupu i karta gwarancyjna, którą Kupujący otrzymuje wraz z zamówionym towarem.

7. Zgłoszenie reklamacyjne z tytułu niezgodności towaru konsumenckiego z umową powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:

a. Imię i nazwisko,

b. numer zamówienia

c. numer dowodu zakupu

c. opis niezgodności towaru z umową,

d. datę zakupu

e. dane kontaktowe


8. Zastosowanie się do ust. 7 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.

9. Reklamacja z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej z zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia.

10. W przypadku ewentualnych reklamacji lub zwrotu towaru towar należy wysłać na adres: Narzedziak.pl Sławomir Gagatek ul. Inowrocławska 19 lok. 2U

11. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem, chyba że ustalono inaczej.

12. W przypadku przesyłki gwarancyjnej koszty przesyłki do firmy ponosi sprzedający lub w przypadku określonym w warunkach gwarancji producent.

13. W celu nadania przesyłki gwarancyjnej, należy zgłosić ten fakt Sprzedającemu drogą mailową. Podając powód reklamacji, oraz dokładne dane teleadresowe do odbioru przesyłki. Wysyłka odbywa się poprzez firmę kurierską DPD na zlecenie Sprzedającego.

14. Po otrzymaniu danych do odbioru przesyłki, Sprzedający informuje Klienta drogą mailową o złożeniu zlecenia odbioru przesyłki.

15. Istnieje również możliwość nadania przesyłki gwarancyjnej w innej formie niż przesyłka kurierska po zatwierdzeniu przez obie strony.

16. W sytuacji, gdy Kupującym jest Przedsiębiorca odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:

  1. wiadomością e-mail, na adres [email protected],
  2. w formie pisemnej, na adres Narzedziak.pl Sławomir Gagatek ul. Inowrocławska 19 lok. 2U4. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.

5. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

  1. dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz
  2. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
  3. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 150 zł.


6. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


7. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

8. Zwracany towar należy odesłać na adres: Narzedziak.pl Sławomir Gagatek ul. Inowrocławska 19 lok. 2U, 53-653 Wrocław

9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTA

1. Przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą (nie dotyczy spółek handlowych) objęty jest ochroną określoną w Ustawie o prawach konsumenta, pod warunkiem, że Umowa sprzedaży zawarta ze Sprzedawcą nie ma charakteru zawodowego.

2. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą opisaną w pkt. 1 tego rozdziału, objęta jest ochroną wyłącznie w zakresie:

a. niedozwolonych postanowień umownych – tzw. klauzul abuzywnych
b. odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu, zgodnie z rozdziałem 7 Regulaminu
c. prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z rozdziałem 8 regulaminu

3. Przedsiębiorca opisany w 1 pkt tego rozdziału traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa sprzedaży zawarta ze Sprzedawcą ma charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności

4. Przedsiębiorcy określeni w pkt. 1 niniejszego rozdziału Regulaminu nie są objęci instytucjonalną ochroną zapewnioną Konsumentom przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.

 

10. RODO - POLITYKA PRYWATNOŚCI

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest Narzedziak.pl Sławomir Gagatek ul. Inowrocławska 19 lok. 2U, 53-653 Wrocław, zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: [email protected] lub listownie na adres: Narzedziak.pl Sławomir Gagatek ul. Inowrocławska 19 lok. 2U, 53-653 Wrocław
 2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest umowa pomiędzy Tobą a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane są dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy, w trakcie jej realizacji oraz po zakończeniu umowy.
 4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe. Należy mieć na uwadze, że podane dane osobowe mogą być niezbędne do:
  • zawarcia lub realizacji umowy z nami, np. w przypadku dokonywania zakupu w naszym sklepie internetowym lub zakładania konta internetowego;
  • wystawienia faktury VAT i dokonania rozliczeń podatkowych;
  • otrzymywania przez Ciebie newslettera
  • rozpatrzenia przez nas spraw kierowanych do Działu Obsługi Klienta lub Działu Reklamacji
  • obsługi Twojego odstąpienia od umowy i wykonania naszych obowiązków z tego tytułu
 5. Możemy również zbierać Twoje dane behawioralne odnoszące się do Twoich zachowań. Dane takie dotyczą:
  • dokonywanych przez Ciebie transakcji,
  • składanych reklamacji i innych roszczeń,
  • historii korespondencji i kontaktów z nami,
  • Twoich aktywności na naszej stronie internetowej i w sklepie internetowym (Smartlook),
  • naszych profilach na serwisach społecznościowych (np. Facebooku),
  • naszych kontach na stronach osób trzecich (np. Allegro),

  Zbieramy takie dane jak: oglądane produkty, adresy IP czy identyfikatory urządzeń, dane z plików cookie i lokalizacje, korespondencja, kontakty, a także opinie o nas i naszych produktach i usługach. Dane te możemy łączyć z innymi Twoimi danymi przez nas posiadanymi oraz przetwarzać przede wszystkim w celu tworzenia zestawień, analiz i statystyk na wewnętrzne potrzeby, wsparcia obsługi klienta i w celach marketingowych.

 6. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres maksymalnie 10 lat od dnia rozwiązania Umowy w celu:
  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
  • statystycznych i archiwizacyjnych.
 7. Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
 8. Twoje dane przekazujemy naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać nasze zobowiązania lub działania na Twoją rzecz.
 9. Możemy także przekazać dane osobowe podmiotom przetwarzającym je w Naszym imieniu i uczestniczące w wykonywaniu Naszych zobowiązań i działań na Twoją rzecz:
  • naszym podwykonawcom wspierającym nas w wykonaniu umów, zamówień i obsłudze klientów, np. w obsłudze korespondencji lub w procesie obsługi Klienta
  • agencjom reklamowym lub innym podmiotom organizującym lub prowadzącym lub współpracującym lub pośredniczącym w organizacji lub prowadzeniu naszych akcji marketingowych
  • podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, w tym platformy informatyczne, lub miejsca na serwerach lub stronach internetowych
  • podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową
  • agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie
  • podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi dotyczące bezpieczeństwa osób i mienia
  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską - w celu dostarczenia korespondencji lub przesyłek
  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską - w celu dostarczenia zamówionego towaru
  • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) - w celu dokonania zwrotów lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty
  • zakładom ubezpieczeń - w celu ubezpieczenia przesyłek towarowych
  • podmiotom nabywającym wierzytelności - w razie niezapłacenia ceny za zakupiony towar lub wynagrodzenia za wykonanie zamówienia w terminie lub innych należności na naszą rzecz
 10. W trakcie okresu obowiązywania umowy z Tobą do czasu jej wykonania, a po jej wykonaniu lub przed jej zawarciem - na podstawie Twojej zgody, będziemy mogli automatycznie przetwarzać Twoje dane osobowe, w tym dokonywać ich tzw. profilowania. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. Dzięki temu możemy dostosować Naszą ofertę do Twoich potrzeb lub zainteresowań lub udzielić Tobie korzyści do nich dopasowanych.
 11. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 12. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 13. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 14. W celu uzyskania dodatkowych informacji w zakresie Polityki prywatności oraz spraw dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych można się z Nami skontaktować:
  • listownie na adres: Narzedziak.pl Sławomir Gagatek ul. Inowrocławska 19 lok. 2U, 53-653 Wrocław
  • mailowo, na adres: [email protected]
 15. Dodatkowe, szczegółowe zagadnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych i polityką cookies znajdują się w dziale „Polityka prywatności”.


11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

2. O  każdej  zmianie  Regulaminu  Operator Sklepu  powiadomi  zarejestrowanych Klientów drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu  wchodzą  w  życie  z  upływem  terminu  wypowiedzenia.  Do  zamówień złożonych  przed  wejściem  w  życie  zmian  Regulaminu,  stosuje  się  postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

3. Sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporów będzie sąd właściwy dla siedziby Operatora Sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.